Islamic Relief fremmer likhet, og søker personer som oppfyller sin rolle og ansvar i tråd med Islamic Reliefs verdier og prinsipper om rettferdighet, medmenneskelighet, ærlighet, respekt og rettferdig behandling av hans/hennes kolleger og ansatte.

Islamic Relief oppmuntrer aktivt til mangfold, og tar imot søknader fra alle områder av samfunnet.

Ledige stillinger

Moskékoordinator:

Denne rollen skal sørge for at Islamic Relief Norges budskap spres på grasrotnivå i landet, skape bevissthet og initiere samt støtte aktiviteter for å samle inn penger til det spesifiserte formålet. Stillingsinnehaveren skal utvikle og implementere strategier for å øke finansieringsinntektene til Islamic Relief Norge gjennom en rekke innsamlingsinitiativer, samt bygge og opprettholde relasjoner med moskeer og samfunnsorganisasjoner, og samtidig sikre at all aktivitet er i samsvar med organisatoriske og juridiske krav.

VIRKEOMRÅDE
1. Aktivt rekruttere, utvikle og forvalte en aktiv og engasjert portefølje av potensielle partnere og støttespillere til Islamic Relief Norge.
2. Arbeide på tvers av teamet for å sikre adekvat forvaltning av eksisterende innsamlingsmuligheter for å utvikle en sterk base av helhetlig støtte fra nye og eksisterende grupper til fordel for Islamic Relief Norge.
3. Sikre at innsamlingsaktiviteter implementeres og styres lokalt og leverer budsjetter, mål og inntekter i tråd med nasjonale planer og strategier.
4. Rekruttere og samarbeide med enkeltpersoner i lokalsamfunnet som aktivt samler inn penger til Islamic Relief Norge.

SENTRALE ANSVARSOMRÅDER
Stillingsinnehaveren er ansvarlig for å oppfylle sine roller og ansvarsområder i tråd med Islamic Relief Norges verdier og prinsipper om rettferdighet, medmenneskelighet, ærlighet, respekt og rettferdig behandling av sine kolleger og ansatte. Følgende er de viktigste ansvarsområdene som rolleinnehaveren vil være ansvarlig for:

1. Strategi og planer
– Utvikle en landsomfattende bevisstgjørings- og innsamlingsstrategi med støtte fra linjeleder for å forbedre forholdet til ulike moskeer, samfunnshus, madrasaer og organisasjoner i henhold til avtalte mål.
– Utarbeide og implementere nasjonale planer, årsplaner og kampanjeplaner sammen med linjelederen for å nå mål og budsjetter.
– Endre og implementere årsplaner i henhold til endringer som følge av endrede omstendigheter.

2. Innsamling av midler
– Identifisere og undersøke nye moskérelasjoner, organisasjoner og potensielle samfunnsorganisasjoner og grupper i landet med sikte på å utarbeide en handlingsplan.
– Skaffe midler og øke bevisstheten i lokalsamfunnene gjennom kontakt med moskeer, organisasjoner, samfunnsgrupper og allmennheten.
– Undersøke og implementere innovative måter å øke innsamlede midler på.
– Organisere og koordinere innsamlings- og promoteringsarrangementer i samarbeid med moskeer, organisasjoner og andre interessenter.
– Organisere og bistå i koordineringen av nasjonale arrangementer.
– Delta på, promotere og samle inn midler til Islamic Relief Norge på arrangementer i regi av andre organisasjoner, moskeer og lokalsamfunn.

3. Utvikle sterke nasjonale nettverk av frivillige
– Sikre at frivillige rekrutteres til å støtte Islamic Relief Norges aktiviteter.
– Sørge for at alle frivillige som jobber med Islamic Relief Norge, blir registrert, introdusert, opplært og utviklet på riktig måte.
– Vedlikeholde og oppdatere en database over frivillige for ditt arbeidsområde.

4. Utføre administrative oppgaver i forbindelse med rollen.
– Opprettholde et organisert og tilgjengelig arkiv- og dokumentasjonssystem.
– Oppfylle alle forpliktelser i forbindelse med mottak og behandling av donasjoner.
– Sørge for at relevante rapporter ferdigstilles innen avtalte tidsfrister.

5. Delta på arrangementer og møter og sørg for at tiltak følges opp.
– Delta på arrangementer og møter som linjeleder og andre i forbindelse med arbeidet ovenfor ber om.
– Sørge for at beslutninger fra møter og diskusjoner blir fulgt opp.

6. Sørge for at kommunikasjonsprosedyrer er etablert og følges.
– Besvare lokale henvendelser fra støttespillere og institusjoner om IRs arbeid.
– Kommunisere med eksterne organisasjoner, inkludert lokale medier, lokale myndigheter og andre interessenter, herunder holde presentasjoner for publikum.
– Kommunisere og gi oppdateringer om resultatene til nærmeste leder.
– Rapportere jevnlig om aktiviteter og kampanjer og utarbeide ukentlige oppdateringer om engasjement, månedlige resultatrapporter, kvartalsvise strategigjennomganger og en sluttrapport ved årets slutt.
– Kommunikasjon med media og intervjuer må godkjennes av linjeleder i hvert enkelt tilfelle.

7. Generelle oppgaver for ansatte i Islamic Relief Norge
– Bidra til en effektiv drift av Islamic Relief Norges virksomhet.
– Delta, etter behov, i personalfora og møter som linjeleder ber om.
– Følge Islamic Reliefs retningslinjer og prosedyrer.
– Representere Islamic Relief Norge i samfunnet på en hensiktsmessig måte.
– Behandle alle kolleger, frivillige og publikum med verdighet.
– Alltid sikre profesjonalitet og troverdighet i arbeidet.
– Ivareta Islamic Relief Norges omdømme og verdier til enhver tid.
– Utføre alle andre oppgaver som linjelederen anser som hensiktsmessige.

PERSONLIGE SPESIFIKASJONER (viktig)
Det er viktig at stillingsinnehaveren viser god forståelse og empati for islamske verdier og prinsipper, samt engasjement for Islamic Relief Worldwides visjon, misjon og kjerneverdier.

Erfaring:
– Gyldig førerkort.
– Betydelig erfaring fra frivillig eller profesjonell innsamlingsvirksomhet.
– Erfaring med å levere resultater gjennom jevnaldrende, frivillige, ansatte og andre interessenter i en profesjonell eller frivillig sammenheng.

Kunnskap:
– Forståelse for de frivilliges motivasjons- og ledelsesbehov.
– God forståelse av juridiske krav knyttet til samfunnsbasert innsamling.
– Bred forståelse av innsamlingsteknikker og den spesifikke verdien av rollen og teknikker som brukes som en del av innsamlingsaktiviteter.
– Kunne jobbe utenfor et kontormiljø og håndtere eksterne relasjoner.
– Budsjettering og bruk av KPO-er for å overvåke og styre økonomiske resultater.
– Bruk av Microsoft Office, databaser og Internett-tjenester for å nå virksomhetens forretningsmessige mål.
– Forståelse for likestilling og mangfold og hvordan det påvirker denne rollen, organisasjonen og frivillige/støttespillere.

Omstendigheter:
▪ Villighet til å være fleksibel med hensyn til arbeidstid og arbeidssted for å imøtekomme arrangementer, funksjoner og arbeidsaktivitet. Rollen krever reisevirksomhet i hele Norge, noe som kan innebære sene kvelder og overnattinger.

Evner:
– Velutviklede interne og mellommenneskelige ferdigheter. Evne til å kommunisere effektivt både muntlig og skriftlig, og har evne til å bygge relasjoner med mennesker med ulik bakgrunn, på ulike nivåer og i ulike sammenhenger, blant annet i næringslivet, i sosiale sammenhenger og i utdanningssammenheng.
– Evne til å motivere andre, veilede og coache dem til å nå sine mål                     – Gode presentasjons- og formidlingsevner med evne til å engasjere og inspirere et bredt publikum.
– Evne til å formulere, implementere, overvåke og evaluere planer i en syklus med kontinuerlig forbedring.
– Evne til å håndtere og løse konflikter.
– Bevist evne til å håndtere flere prioriteringer og motstridende krav, delegere, organisere og planlegge tid på en effektiv måte.
– Evne til å formulere egne ideer og handlingsplaner.
– Gjennomføre egne og andres initiativer for å nå organisasjonens mål.
– Robust og løsningsorientert. Evne til å håndtere tilbakeslag på en positiv måte,
– Identifisere og implementere løsninger på problemer.
– Entreprenøriell og kreativ. Evner å identifisere og gripe muligheter,basert på innsikt og rasjonell vurdering.
– Arbeide for å etablere og utvikle systemer for sporing og overvåking av hendelser og oppfølging og overvåking av arrangementer og prosjekter.
– Arbeide fleksibelt for å støtte seksjonens prioriteringer og maksimere mulighetene.
– Evne til å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
– Bruke informasjonsteknologisystemer og -pakker i et arbeidsmiljø som vil være til hjelp i denne rollen.
– Flytende norsk og engelsk skriftlig og muntlig er en forutsetning, og det er ønskelig med gode kunnskaper i et annet språk, arabisk og/eller urdu.

Cv sendes til [email protected]

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR