Kort om Islamic Relief

Islamic Relief ble grunnlagt i 1984 i Birmingham av medisinstudenten Hany El-Banna som en reaksjon på hungersnøden i Øst-Afrika. Han og en gruppe andre unge muslimske frivillige samlet inn de første midlene til Islamic Relief gjennom innsamlinger i moskeer, blant venner og familie og i andre islamske foreninger. De frivillige sikret 135 000 pund og etablerte tre internasjonale prosjekter i løpet av Islamic Reliefs første driftsår. Det dreide seg om to kyllingfarmer i Sudan, en forsendelse av kjeks og vitaminer til Sudan og en forsendelse av hvetemel til Mauritania.

I 1985 leide grunnleggerne av Islamic Relief et lite kontor i et samfunnshus i Birmingham. Kontoret ble drevet av en voksende gruppe engasjerte frivillige som var kjent for å jobbe med prosjektkoordinering og pengeinnsamling.

Organisasjonen vokste raskt. I løpet av de neste fem årene begynte vi å jobbe i blant annet Mosambik, Iran, Pakistan, Malawi, Irak og Afghanistan, der vi responderte på nødsituasjoner, delte ut klær og mat, tilbød helsehjelp og innledet det langsiktige prosjektet som i dag er ett-til-ett-fadderskapsprogrammet for foreldreløse barn.

I dag er Islamic Relief Worldwide en av verdens største nødhjelps- og utviklingsorganisasjoner. Organisasjonen har hovedkontor i Birmingham i Storbritannia og er det internasjonale kontoret til Islamic Relief-føderasjonen, som opererer i mer enn 40 land. Bare i 2022 investerte vi over 193 millioner pund i nødhjelp, langsiktig utvikling og kampanjer for endring, noe som direkte hjalp over 17,3 millioner mennesker.

Den høye kvaliteten og effekten av arbeidet vårt gjør at vi er blant de få britiske veldedighetsorganisasjonene som er sertifisert i henhold til Core Humanitarian Standard (CHS). Som fullverdige medlemmer av INGO Accountability Charter anerkjennes Islamic Reliefs fortreffelighet når det gjelder åpenhet, godt styresett og samfunnsansvar.

Islamic Relief Worldwide har undertegnet Røde Kors’ etiske retningslinjer, som setter etiske standarder for organisasjoner som driver humanitært arbeid, og som forplikter oss til å følge de viktige prinsippene om upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet. Vi er også forpliktet til å følge People in Aid Code of Best Practice.

I 2006 utnevnte Islamic Relief Worldwide en direktør med ansvar for avdelingen i Storbritannia, nå kjent som Islamic Relief UK. I årene som har gått siden da, har Islamic Relief UK ledet innsamlingsarbeidet i Storbritannia og samarbeidet med lokalsamfunn for å samle inn utrolige summer til pågående prosjekter og humanitære katastrofer. I 2016 genererte Islamic Relief UKs innovative Ramadan-kampanje – som inkluderte reklame på 500 busser – omfattende mediedekning og samlet inn over 10 millioner pund.

I 2021 lanserte Islamic Relief UK en ny strategi for å styrke innsamlings- og påvirkningsarbeidet, som også inkluderte et ambisiøst mål om å øke støtten til sårbare lokalsamfunn i Storbritannia. Året etter ble vi kåret til årets veldedighetsorganisasjon ved Third Sector Awards, og i 2023 ble vi kåret til årets veldedighetsorganisasjon ved Charity Times Awards.

Siden 1984 har Islamic Relief reddet og forandret livene til over 120 millioner mennesker – inkludert mer enn 17 millioner mennesker bare i 2022. Islamic Relief responderer effektivt på humanitære nødsituasjoner, bidrar i stor grad til FNs bærekraftsmål og arbeider for positiv sosial endring ved å gi mennesker mulighet til å forandre livene sine og hjelpe alle lokalsamfunn uten fordommer.

 

Visjon:

“Inspirert av vår islamske tro ser vi for oss en omsorgsfull verden der lokalsamfunn styrkes, sosiale forpliktelser oppfylles og mennesker reagerer i fellesskap på andres lidelser.”

Strategi:

Vår tiårige globale strategi fokuserer på å oppnå tre hovedmål:

– Vi skal redde liv og redusere sårbarheten for humanitære kriser.
– Vi skal gjøre lokalsamfunn i stand til å takle fattigdom og sårbarhet.
– Vi vil arbeide for systemendringer for å fjerne de globale og lokale årsakene til ulikhet.

Forestill deg fremtiden

I forbindelse med at Islamic Relief markerer sitt 40-årsjubileum, erkjenner vi at verden ser veldig annerledes ut enn i 1984 – og det gjør vår oppgave med å lindre fattigdom rundt om i verden.

For øyeblikket står menneskeheten overfor minst fire store utfordringer uten sidestykke: klimakrisen, erosjonen av den regelbaserte internasjonale ordenen, økonomisk ulikhet og de vedvarende drivkreftene for at mennesker opplever fattigdom og sårbarhet.

Vi mener at disse utfordringene i dag er de viktigste årsakene til fattigdom og sårbarhet i lokalsamfunn over hele verden, og at de opprettholdes på systemnivå. Det er nødvendig at flernasjonale institusjoner, regjeringer og andre ansvarlige aktører gjennomfører de nødvendige systemiske endringene for å ta tak i disse grunnleggende årsakene en gang for alle.

For å skape varige og dyptgripende endringer i løpet av de neste ti årene vil Islamic Relief fortsette å bygge langsiktige, innovative og bærekraftige programmer sammen med rettighetshaverne vi hjelper. Vi er fortsatt opptatt av å ta tak i de grunnleggende årsakene til disse problemene og stadig forbedre vår tilnærming – derfor vil vi også fokusere på å integrere påvirkningsarbeid i alle aspekter av arbeidet vårt.

Islamic Reliefs rammeverk for Maqasid al-Shariah:

Streber etter omfattende og positiv endring for alle

Islamic Reliefs tiårige strategi, som strekker seg fra 2023 til 2033, er vårt svar på de globale utfordringene som sårbare samfunn står overfor. Den viser veien for hvordan Islamic Relief kan oppfylle sitt oppdrag og gi størst mulig effekt for dem vi hjelper. Strategien er inspirert av vår islamske tro og Koranens lære, og er basert på Maqasid-rammeverket. Det arabiske ordet “maqasid” betyr mål eller hensikt, og betegner en islamsk juridisk doktrine som understreker at hvert enkelt menneskes liv og verdighet er hellig, og at de har rett til sikkerhet, helse, et bærekraftig miljø, mat, husly og rent vann.

Islamic Reliefs trosbaserte identitet er kjernen i alt vi gjør. Siden 1984 har islamsk lære, etikk og lov vært retningsgivende for vår tilnærming til banebrytende nødhjelps- og utviklingsarbeid. Når vi ser fremover mot de neste ti årene, vil Maqasid-rammeverket sette hvert enkelt individs rett til et verdig liv, tilgang til utdanning, informasjon og kunnskap, personvern og beskyttelse, og en rettferdig fordeling av goder i fokus av våre langsiktige, innovative og bærekraftige programmer over hele verden.

Her er en forklaring på de fem områdene i Maqasid-rammeverket:

Trosdimensjonen innebærer at det er nødvendig å prioritere, beskytte, bevare og opprettholde vår troslære og tro i tråd med vår skapers veiledning, samtidig som vi forstår at det ikke skal være noen tvang i religionen.
Livsdimensjonen legger vekt på at hvert enkelt menneskes liv og verdighet er ukrænkelig, og særlig deres rett til sikkerhet, helse, et bærekraftig miljø, mat, husly og rent vann.
Den intellektuelle dimensjonen fremhever behovet for å ivareta alle menneskers rett til utdanning, informasjon og kunnskap.
Etterlevelsesdimensjonen handler om vår forpliktelse til å ivareta den enkeltes rett til familieliv, privatliv og beskyttelse av barn, samt retten til å beskytte og forsørge fremtidige generasjoner.
Eiendomsdimensjonen er individets rett til en rettferdig fordeling av rikdom og muligheten til å oppnå omfattende velstand i samfunnet gjennom en rettferdig økonomi.

I løpet av de neste ti årene vil vi fortsette å bruke maqasid-rammeverket til å takle noen av de enestående utfordringene verden står overfor, med et sterkere fokus på følgende hovedtemaer:

– Redusere sårbarheten for humanitære kriser
– Styrke familier og lokalsamfunn: mat, helse, utdanning og levebrød
– Bekjempelse av globale og lokale årsaker
– Innsamling av midler og ressurser og oppbygging av Islamic Relief-familien
– Øke vår kapasitet som organisasjon til å oppfylle vårt formål.

I fire tiår har Islamic Relief støttet og vil fortsette å støtte de mest sårbare i samfunnet. Det dreier seg først og fremst om enslige forsørgere, både på individnivå og i lokalsamfunn, og vi støtter alle som trenger det, uavhengig av tro, rase, økonomisk bakgrunn, evner eller kjønn.

 

 

Redusere sårbarheten for humanitære kriser:

Humanitære kriser kan oppstå på grunn av en enkelt hendelse eller en serie av hendelser forårsaket av krig og konflikt, natur- eller klimarelaterte katastrofer, sykdomsutbrudd, og økonomisk nedgang. Etter hvert som krisen utvikler seg, settes liv i fare.

Siden 1984 har Islamic Relief bygget opp vår kapasitet til å rykke ut i humanitære kriser over hele verden. Når katastrofen inntreffer, er teamene våre på plass for å gi rask og kontinuerlig hjelp til dem som trenger det.

I begynnelsen av en krise er mat, medisiner, rent vann og kontanthjelp avgjørende for å forhindre ytterligere tap av liv og lidelse. Nå som verden opplever stadig flere og mer intense katastrofer som følge av klimaendringene, har vi som mål å øke vår ekspertise innen nødhjelp, spesielt når det gjelder å gi mat, overlevelsesartikler og kontanthjelp på bakken.

Styrke familier og lokalsamfunn: mat, helse, utdanning og levebrød:

Islamic Relief støtter de mest sårbare i samfunnet. Dette er ofte familier med én forsørger, både på individnivå og i lokalsamfunn, og vår støtte omfatter alle som trenger det, uavhengig av tro, rase, økonomisk bakgrunn, evner eller kjønn.

Kvinner og jenter er de som rammes hardest i fattigdomsrammede lokalsamfunn. Islamic Reliefs tilnærming har hele tiden vært å identifisere dem som trenger mest støtte på bakken, og ved å fokusere på å styrke kvinners stilling gjennom vårt programarbeid og forsterke vårt påvirkningsarbeid for kjønnsrettferdighet, håper vi å takle dette og de grunnleggende årsakene til fattigdommen de står overfor i løpet av det neste tiåret.

Vi er også klar over at bærekraftig endring best oppnås når de menneskene vi jobber for, selv står i spissen for den. Derfor fokuserer vi på å sette enkeltpersoner i stand til å bekjempe fattigdom og sårbarhet, enten det gjelder dem selv eller andre, ved å gi langsiktig støtte. I løpet av det neste tiåret vil vi fortsette å gå fra prosjektfokuserte tilnærminger til helhetlige strategier på landnivå.

Ta tak i globale og lokale årsaker gjennom påvirkningsarbeid:

Rundt om i verden forsterkes ulikhet og marginalisering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. For å skape reelle og varige resultater er det nødvendig med endringer på alle nivåer: lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt.

Med fire tiår med ekspertise og et rykte som bygger på tillit, er Islamic Relief anerkjent som en høyt ansett samarbeidspartner. Ved å øke vårt globale påvirkningsarbeid og inspirere beslutningstakere til å ta i bruk effektive tiltak som kan sette i gang reelle endringer, tar vi sikte på å bidra til varige, positive forbedringer i de samfunnene vi hjelper.

Islamic Relief ønsker å styrke våre støttespillere – som er så avgjørende for at vi kan hjelpe de mest vanskeligstilte familiene og lokalsamfunnene – til å arbeide for endring. Vi vil i større grad fokusere på påvirkningsarbeid og kampanjer i de rikeste landene for å få til endringer i de fattigste landene, som rammes hardest av klimakrisen og misbruk av reglene for en rettferdig global økonomi.

Vårt globale påvirkningsarbeid og våre kampanjer det neste tiåret vil fokusere på minst disse tre grunnleggende årsakene:

– Klimakrisen
– Opprettholdelse av en regelbasert orden, slik den er nedfelt i FNs konvensjoner.
– Sosial og økonomisk rettferdighet.

Innsamling av midler og ressurser og oppbygging av Islamic Relief-familien:

Ved å være en pålitelig partner kan vi mobilisere ressurser og ha en positiv innvirkning på nødlidende lokalsamfunn i krisetider.

Vår evne til å samle inn penger på en effektiv måte mellom Islamic Reliefs medlemmer og kontorer i de landene der programmene våre er konsentrert, er avgjørende for å kunne tilby virkelig virkningsfulle prosjekter for lokalsamfunnene vi hjelper. Vi er derfor opptatt av å styrke båndene og relasjonene på tvers av Islamic Relief-nettverket. .

Vi bygger opp organisasjonens evne til å oppfylle formålet vårt:

Våre islamske organisasjonsverdier oppriktighet (Ikhlas), fortreffelighet (Ihsaan), medfølelse (Rahma), sosial rettferdighet (Adl) og forvalteransvar (Amanah) danner grunnlaget for alt vi gjør i Islamic Relief.

Vi mener det er vårt ansvar å etterleve disse verdiene i alle deler av arbeidet vårt, og ved å prioritere organisasjonskultur forplikter vi oss til å fremme større mangfold, likestilling og inkludering i hele organisasjonen. Dette skal vi gjøre ved å kontinuerlig utvikle dyktige og kompetente medarbeidere, fortsette å forbedre den organisatoriske styringen og ansvarsforpliktelsene og redusere byråkratiet. I tillegg vil vi fortsette å øke effektiviteten vår ved å øke desentraliseringen og bygge opp kapasiteten i landprogrammene og regionene der vi jobber.

Islamic Relief Norge © 2024 | Alle rettigheter reservert| Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR